Công bố phụ gia thực phẩm

Công bố phụ gia thực phẩm

Công bố phụ gia thực phẩm là thủ tục hành chính bắt buộc phải thực hiện với mỗi doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu muốn lưu hành trên thị trường Việt Nam