Điều chỉnh giấy CN đầu tư

Điều chỉnh giấy CN đầu tư

Tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn và thời hạn thực hiện dự án đầu tư